De Medezeggenschapsraad: meedenken en meebeslissen

De medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan dat zowel ouders, leerlingen als personeel van de school vertegenwoordigt. Het bestaat voor een deel uit personeel en voor een deel uit ouders. Het doel is door meedenken en meebesluiten de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en te garanderen.

Functie
De MR denkt mee en neemt een standpunt in met betrekking tot de werkzaamheden en het beleid van schoolbestuur en de directie.

Onderwerpen kunnen zijn besteding van geld, onderwijskwaliteit, vaststellen vakanties en vrije dagen, fusies met andere scholen etc. In de Wet Medezeggenschap Scholen is vastgelegd welke rechten er tot instemming en advies bestaan.

Rechten

Een MR heeft drie soorten rechten:

  1. adviesrecht
  2. instemmingsrecht
  3. initiatiefrecht

Adviesrecht
Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Het advies kan door het schoolbestuur met gegronde redenen worden afgewezen.

Instemmingsrecht
Het schoolbestuur kan voor zaken waarvoor instemmingsrecht geldt, geen besluiten zonder instemming van de MR nemen.

Initiatiefrecht
Initiatiefrecht houdt in dat de MR voor alle zaken aangaande de school voorstellen mag doen. Het schoolbestuur moet hier serieus op reageren.

Naast het instemmings- en adviesrecht voor de gehele MR kan er een verschil zijn in recht voor de personeelsgeleding en de oudergeleding.

Communicatie
De MR heeft regelmatig overleg. De agenda's van de MR vergaderingen worden op de website gepubliceerd en op het prikbord gehangen. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. De vastgestelde notulen van de vergaderingen van de MR staan op de website, maar zijn ook in te zien op school. Tevens verschijnt een paar keer per jaar nieuws van de MR in de nieuwsbrief. Op de jaarlijkse ouderavond aan het begin van ieder schooljaar wordt door de voorzitter van de MR een samenvatting gegeven van wat zich in het voorgaand schooljaar heeft afgespeeld in de MR.
Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag.

GMR
Elke school binnen de stichting Baasis heeft een MR. Van elke MR is er een afvaardiging vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Lid worden van de MR
Als er een vacature ontstaat voor een ouderlid van de MR dan worden er verkiezingen uitgeschreven. Als meerdere ouders zich kandidaat stellen voor deze taak, dan wordt er schriftelijk gestemd. Alle ouders hebben stemrecht. Een vacature voor een personeelslid wordt, op dezelfde wijze, door het team ingevuld.

Contact met de MR
De MR is per mail bereikbaar
mr.westerburcht@stichtingbaasis.nl